01
29

0
 
TACX 產品規格公告

2018年式NEO SMART & FLUX SMART 棘輪座相容SRAM/SHIMANO,若需使用CAMPAGNOLO系統需要另行購買。
如何判別您的NEO SMART版本,請依據圖內說明比對。
------------------
NEO SMART 於2017年第50周開始更變
FLUX SMART 預計於2018年2月開始更變